Mali Odkrywcy

Balon

Aktualności

PRYWATNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MALI ODKRYWCY SP. Z O.O.
32-048 Jerzmanowice, ul. Ojcowska 9
NIP: 513-024-20-00


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
w związku z epidemią wirusem SARS-CoV-2


W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Prywatnego Przedszkola i Żłobka Mali Odkrywcy w Jerzmanowicach oraz podopiecznych, ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi pracownikom placówki.

 
PROCEDURA I

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA

 1. Sposoby postępowania.

1.1. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola/żłobka.

1) Rodzic/prawny opiekun przyprowadzając dziecko do placówki zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie jednostki procedur związanych z wystąpieniem COVID19 i wprowadzeniem stanu epidemii w kraju.
2) Przyprowadzenie dziecka do przedszkola/żłobka przez rodzica/prawnego opiekuna jest równoznaczne ze świadomością potencjalnego ryzyka z tym związanego. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko, zobowiązany jest do podpisania stosownych oświadczeń (Zał. 1).
3) Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4)Dzieci do przedszkola/żłobka mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
5) Dziecko, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie może brać udziału w opiece organizowanej przez Prywatne Przedszkole i Żłobek Mali Odkrywcy.
6) Rodzic/opiekun prawny przychodzący do jednostki zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r.
7)Dzieciom powyżej 4 lat rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić indywidualna osłonę ust i nosa podczas drogi do i z placówki. W placówce dzieci nie muszą przebywać w maseczkach.
8)Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do określenia godzin przyprowadzania dziecka
w danym tygodniu do placówki oraz do przyprowadzenia dziecka we wskazanej przez siebie godzinie.
9) Dzieci są przyprowadzane do jednostki przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na teren jednostki (za bramę) może wejść z dzieckiem/dziećmi tylko jedna osoba. Rodzic/prawny opiekun przekazuje dziecko pracownikowi przed wejściem do budynku. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracownik może wyrazić zgodę na wejście rodzica/opiekuna prawnego z podopiecznym na wyznaczony obszar poczekalni przy zachowaniu możliwych środków ostrożności (z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m²).
10) Pracownik jednostki wyposażony w środki ochrony indywidualnej, odbiera dziecko od rodzica i zaprowadza do szatni. Po przebraniu dziecka, pracownik dba o to, aby dziecko przed wejściem do sali, w której sprawowana jest opieka, umyło ręce ciepłą wodą i mydłem antybakteryjnym (zgodnie z zamieszczoną instrukcją prawidłowego mycia rąk).
11) Pracownik przyjmujący dziecko dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. W przypadku podwyższonej temperatury 37,4ºC pracownik odmawia przyjęcia dziecka, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu. Ponownego pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi dwa razy w ciągu dnia. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury (Zał. 2).
12) W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych i innych pracowników, pracownik przyjmujący dziecko od rodziców w przypadku podejrzeń o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
13) Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci do jednostki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2m., w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych osób znajdujących się na terenie jednostki, także podczas oczekiwania na pozwolenie wejścia dziecka na teren przedszkola ( przed bramą).
14) Rodzic/opiekun prawny wchodzący na teren placówki zobligowany jest do dezynfekcji rąk/rękawiczek ochronnych płynem do dezynfekcji zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do budynku. (Nie zaleca się dezynfekować rąk dzieciom płynem do dezynfekcji!)
15) Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym wchodzenia do placówki, gdzie znajdują się podopieczni.
16) Po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do bezzwłocznego opuszczenia terenu jednostki.
17) Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora placówki
w przypadku posiadania informacji/wiedzy o możliwości zarażenia się podopiecznych, opiekunów, rodziców lub innych osób wirusem SARS-CoV-2 (Zał. 3).
18) Rodzicu / opiekunie prawny:
Dziecko nie może wnosić do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
Uświadom dziecku, że teraz w przedszkolu/żłobku nie będzie myć zębów
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

1.2. Odbiór dziecka z przedszkola/żłobka.

1) Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do określenia godzin odbioru dziecka w danym tygodniu z placówki oraz do odbioru dziecka we wskazanej przez siebie godzinie.
2) Rodzic/opiekun prawny czeka przed wejściem do placówki na odbiór dziecka.
Zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
3) O wskazanej godzinie pracownik placówki przekazuje opiekę nad dzieckiem rodzicowi/opiekunowi prawnemu przed wejściem do budynku z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Rodzic/prawny opiekun nie ma wstępu do budynku jednostki.
4) Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu jednostki.

2. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
Wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jej stosowania i przestrzegania.

Załączniki:
Zał. 1. Oświadczenie o świadomości zagrożenia
Zał. 2. Zgoda na pomiar temperatury
Zał. 3. Oświadczenie o niezwłocznym powiadomieniu dyrektora w przypadku zakażenia

============================================================================================================================== 

PROCEDURA II

ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU

 1. Sposoby postępowania.

1) Od dnia 25 maja 2020 r. Przedszkole MALI ODKRYWCY będzie funkcjonować w godzinach 8:00 – 16:00, ŻŁOBEK zostanie otwarty od 1 czerwca b.r.
2) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w grupach maksymalnie 12 osobowych (z dopuszczeniem do 14 osób).
3) Ilość podopiecznych w danej grupie jest uzależniona od powierzchni sali, w której przebywają (Na 4m² powierzchni przypadać może 1 dziecko).
4) Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
5) Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
6) Opiekunowie i personel obsługujący jednostkę powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji.
7) Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni jednostki, wynoszący min. 1,5 m.
8) Personel opiekujący się dziećmi nie może kontaktować się z personelem kuchennym, pomocniczym.
8) W sali, w której przebywa grupa należy usunąć zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać (np. zabawki pluszowe, puzzle papierowe, książki, itp.). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
9)Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu godziny.
10) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu tylko na terenie placówki, przy zachowaniu maksymalnej odległości.
11)Na placu zabaw powinna przebywać tylko 1 grupa.
Przedziały czasowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się/mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy, należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach na terenie jednostki i aby nie było możliwości kontaktu podopiecznych i opiekunów z poszczególnych grup.
12)Urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny być regularnie dezynfekowane po każdej grupie. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji urządzeń, Dyrektor nakazuje wyłączenie z użytku placu zabaw.
13) Dyrektor zabrania organizowania wyjść poza teren placówki (np. spacery)
14) Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi powinien cyklicznie zmywać i dezynfekować ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
15) Nauczyciele, pomoc nauczyciela, opiekunowie:
1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć:
-liczba dzieci zgodnie z ustaleniami,
-objawy chorobowe u dzieci ( mierzą 2x w ciągu dnia temperaturę ciała dziecka termometrem bezdotykowym),
-dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko
3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce ciepłą wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach. Organizują pokaz właściwego mycia rąk.
4. zwracają uwagę podopiecznym na unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
5. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
6. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
7. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
9. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;
10. odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
11. na koniec zajęć, każdego dnia pracownik dezynfekuje salę i zabawki.

2. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do jej stosowania i przestrzegania

==============================================================================================================================

PROCEDURA III

PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W PLACÓWCE
DOSTARCZANIE OBIADÓW PRZEZ CATERING
PRACE PORZĄDKOWE I DEZYNFEKCJA

1. Sposoby postępowania.

1.1. Przygotowywanie posiłków w placówce

1)Podczas przygotowywania posiłków (śniadań i podwieczorków) należy spełnić warunki wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
2) Do pracy powinny przystąpić jedynie osoby zdrowe niewykazujące żadnych objawów chorobowych. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe powinny zostać odsunięte od pracy.
3) Pracownik działu kuchni nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z pozostałym personelem placówki, ani podopiecznymi (wyjątek stanowi osoba wydająca posiłki).
4) Podczas przygotowania posiłków pracownik powinien być wyposażony w podstawową odzież ochronną, rękawiczki ochronne, a także osłony ust, nosa.
5) Pracownicy obowiązkowo muszą myć ręce:
 Przed rozpoczęciem pracy;
 Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia
 Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 Po skorzystaniu z toalety;
 Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 Po kontakcie z pieniędzmi;
6) W przypadku zakupu i dostarczania produktów do placówki przez pracowników powinni oni stosować się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych dotyczących zakupów w poszczególnych sklepach, a także zachować podstawowe środki bezpieczeństwa, przede wszystkim używać rękawiczek ochronnych i stosować osłony ust i nosa.

1.2. Dostarczanie obiadów do placówki przez catering
1) Przed spodziewaną godziną dostarczenia obiadów przez dostawcę personel odbierający powinien dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach. Należy także dokładnie zdezynfekować blaty lub umyć wodą z detergentem.
2) Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie obiadów od dostawcy zobowiązana jest do oceny wizualnej stanu zdrowia dostawcy.
3) Osoba przyjmująca towar zobowiązana jest do zachowania środków bezpieczeństwa, przede wszystkim do stosowania rękawiczek ochronnych i osłony ust i nosa.
4) Towary należy przyjmować tylko w wyznaczonym do tego miejscu, które należy odpowiednio oznaczyć przy pomocy tablic informacyjnych. Należy zachowywać bezpieczną odległość 2 m od dostawcy. Dostawca powinien umieścić przywiezione pojemniki z obiadami w wyznaczonej przez nas strefie.
5) Osoba odpowiedzialna za przyjęcie towaru ma obowiązek skontrolować zgodność z zamówieniem ( ilość), stan higieniczno-sanitarny opakowań, ocenić temperaturę dostarczonych potraw. Przyjęcie towaru można zakończyć dopiero w momencie stwierdzenia braku nieprawidłowości.
6) Po opuszczeniu przez dostawcę punktu odbioru towarów należy dokładnie zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, klamki itp. przy użyciu środka na bazie alkoholu etylowego minimum 70 %.

1.3. Wydawanie posiłków dzieciom
1.3.1 Wydawanie posiłków w jadalni
1)Pracownik obsługi placówki po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce przystępuje do podania posiłku podopiecznym
2) Należy zaplanować godziny wydawania posiłków, tak aby na jadalni znajdowała się jedna grupa przedszkolna, aby podopieczni nie mieszali się między sobą.
3) Podczas wydawania potraw dzieciom, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie.
4) Po opuszczeniu jadalni przez każdą grupę przedszkolną należy umyć i zdezynfekować powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp. a pomieszczenie dokładnie przewietrzyć (pisemna informacja)
5) W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na jadalni przebywała tylko jedna grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy podopiecznymi z poszczególnych grup. Podopiecznych należy usadzać w odstępie 2 metrów. Wszyscy podopieczni przed wejściem na jadalnię powinni pod nadzorem opiekuna dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach.

1.3.2. Wydawanie posiłków w sali zajęciowej
1) Przed zaplanowaną godziną wydawania posiłków zarówno opiekunowie jak podopieczni powinni dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach. Należy także dokładnie zdezynfekować blaty lub umyć wodą z detergentem.
2) Podczas wydawania potraw dzieciom, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie.
3) Osoba roznosząca posiłki do sal zajęciowych powinna przed przystąpieniem do roznoszenia posiłków dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach, założyć maseczkę oraz rękawice ochronne.
4) Po dostarczeniu posiłków przez wyznaczoną osobę opiekunowie grup powinni rozłożyć posiłki na stołach.
5) Po spożyciu przez podopiecznych posiłków opiekunowie powinni zebrać brudne naczynia i sztućce, a osoba wyznaczona do roznoszenia posiłków powinna brudne naczynia zabrać i zanieść je do kuchni.
6) Po spożyciu posiłku podopieczni powinni dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach, stoły powinny zostać dokładnie umyte ciepłą wodą z detergentem, a sala zajęciowa dokładnie przewietrzona.

1.4. Zasady bezpieczeństwa po spożyciu posiłku przez dzieci.
1)Naczynia wielorazowe i sztućce należy myć w zmywarce w temperaturze minimum
60 °C z detergentem lub wyparzać.
2) Po zakończeniu spożywania posiłków przez podopiecznych, zarówno w sali jadalnej i zajęciowej przez każdą grupę przedszkolną należy umyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp, a pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.

2. Organizacja prac porządkowych i dezynfekcji.

1) Wprowadza się monitorowanie codziennych prac porządkowych prowadzonych na terenie jednostki, szczególnie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń, z których korzystają pracownicy i podopieczni jednostki.
2) Dezynfekcja pomieszczeń przeprowadzana jest zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
3) Wszystkie obszary często używane, toalety, ciągi komunikacyjne, sale, gdzie przebywają podopieczni, szatnie dla dzieci, pomieszczenia kuchenne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody i detergentu.
4) Należy systematycznie dezynfekować powierzchnie dotykowe – przede wszystkim poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, blaty stołów i biurek, klawiatury, telefony, włączniki świateł, baterie w toaletach. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
5) Pracownicy przeprowadzający prace porządkowe i dezynfekcje powinni ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach, dotyczących sposobu stosowania środka. Wydezynfekowane pomieszczenia powinny być wywietrzone przed ponownym korzystaniem z nich.
6) Pracownicy prowadzący prace porządkowe i dezynfekcje powinni używać środków ochrony podczas sprzątania – przede wszystkim maseczek na nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek. Po zakończeniu czynności porządkowych należy zdjąć jednorazowe środki ochrony, wyrzucić do zamykanego pojemnika i dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją.
7) Na koniec zajęć, każdego dnia personel obsługi dezynfekuje salę i zabawki.

3. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania
Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do jej stosowania i przestrzegania.

=============================================================================================================================== 

PROCEDURA IV

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA I PODOPIECZNEGO JEDNOSTKI

1. Sposoby postępowania.

1.1. Stwierdzenie objawów zakażenia koronawirusem u pracownika jednostki.

1) Do jednostki mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, a o zaistniałej sytuacji powinien poinformować pracodawcę. Pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999. Należy pamiętać o poinformowaniu służb medycznych o możliwości zakażenia koronawirusem.
3) W momencie przyjścia do jednostki, przed przybyciem na stanowisko pracy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury. Pomiaru można dokonać samodzielnie w obecności innego pracownika zaopatrzonego w środki ochrony indywidualnej. Po każdym pomiarze temperatury należy zdezynfekować termometr. W przypadku braku podwyższonej temperatury (zgodnie z zaleceniami WHO pow. 37,4°C) i innych objawów chorobowych, pracownik może udać się na stanowisko pracy i przystąpić do wykonywania swoich czynności.
4) W jednostce wyznacza się pomieszczenie do izolacji pracownika inne niż dla podopiecznego ze stwierdzeniem objawów chorobowych.
Pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, przede wszystkim jednorazowe rękawice ochronne, maski ochronne lub przyłbice, kombinezon.
5) W przypadku, gdy nie ma możliwości wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia do izolacji osoby z objawami chorobowymi, zostaje wydzielone miejsce izolacji z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób.
6) W przypadku stwierdzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. W zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie odizolować pracownika, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
7) W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji lub w pobliżu wydzielonego miejsca do izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
8) Obszar, w którym przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, biurka, blaty, stoły, krzesła, włączniki, itp.
9) Należy ustalić listę osób, które przebywały w części jednostki, w której przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji powinny stosować się do zaleceń GIS odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym.
10) Osoby i ich rodziny, które mogły mieć kontakt z pracownikiem, u którego wystąpiły objawy choroby zakaźnej COVID-19 muszą zostać poddane 2 tygodniowej kwarantannie, pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi dla osób, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną.
11) W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną: Kraków, ul. Prądnicka 76, tel. 122549555, TELEFON Alarmowy 667881188 (w godz. 7:30-15:00 i weekendy).

1.2. Stwierdzenie objawów zakażenia koronawirusem u podopiecznego jednostki.

1) Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2) Pracownik przyjmujący dziecko dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. W przypadku podwyższonej temperatury (zgodnie z zaleceniami WHO pow. 37,4°C) pracownik odmawia przyjęcia dziecka, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu.
3) W przypadku stwierdzenia u dziecka podczas przyjmowania do jednostki objawów typu kaszel, duszności, bóle mięśni lub inne objawy infekcji pracownik odmawia przyjęcia podopiecznego, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu.
4) Ponownych pomiarów temperatury dokonuje nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi dwa razy w ciągu dnia. Po pomiarze temperatury u podopiecznych należy zdezynfekować termometr.
5) W jednostce wyznacza się pomieszczenie do izolacji podopiecznego inne niż dla pracownika ze stwierdzeniem objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, przede wszystkim jednorazowe rękawice ochronne, maski ochronne lub przyłbica dla osoby z objawami COVID-19 i jej opiekuna.
6) W przypadku, gdy nie ma możliwości wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia do izolacji osoby z objawami chorobowymi, zostaje wydzielone miejsce izolacji z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób.
7) W przypadku stwierdzenie u podopiecznego objawów chorobowych podczas pobytu w jednostce należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora jednostki, odizolować dziecko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym i zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do pilnego odebrania dziecka z jednostki.
8) W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji lub w pobliżu wydzielonego miejsca do izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Należy także przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi.
9) Obszar, w którym przebywał podopieczny należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, biurka, blaty, stoły, krzesła, włączniki, itp. oraz zabawki znajdujące się na sali, w której przebywał podopieczny.
10) Należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów pozostałych podopiecznych mogących mieć kontakt z dzieckiem, u którego wystąpiły objawy oraz pracowników jednostki, u których taki kontakt mógł wystąpić.
11) W przypadku wystąpienia u podopiecznego niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem należy powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
12) Należy ustalić listę osób, które przebywały w części jednostki, w której przebywał podopieczny z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji powinny stosować się do zaleceń GIS odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym.
13) Osoby i ich rodziny, które mogły mieć kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy choroby zakaźnej COVID-19 muszą zostać poddane 2 tygodniowej kwarantannie, pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi dla osób, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną.

2. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
Wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jej stosowania i przestrzegania.

============================================================================================================================

 

ZAŁĄCZNIKI

Jerzmanowice, dnia ……………………

Zał. 1.


Oświadczam, że przyprowadzając dziecko ..............................................................
                                                                          (imię i nazwisko dziecka)
do Prywatnego Przedszkola i Żłobka Mali Odkrywcy w Jerzmanowicach, jestem świadom(a) potencjalnego ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.

 

....................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zał. 2.

Oświadczam, że przyprowadzając dziecko ..................................................................                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)
do Prywatnego Przedszkola i Żłobka Mali Odkrywcy w Jerzmanowicach, wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki w przypadku zgłoszenia mi przez placówkę wystąpienia objawów chorobowych, w tym podwyższonej temperatury.

 

.....................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zał. 3.

Oświadczam, że przyprowadzając dziecko ................................................................                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)
do Prywatnego Przedszkola i Żłobka Mali Odkrywcy w Jerzmanowicach, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora placówki, w przypadku posiadania informacji/wiedzy o możliwości zarażenia się podopiecznych, opiekunów, rodziców lub innych osób wirusem SARS-CoV-2.

 

.....................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Aktuhalności

12/26/21

Od 24.12.2021r. do 2.01.2022 r.

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK BĘDĄ ZAMKNIĘTE

  

08/30/21

1 WRZEŚNIA 2021r. NIE będzie oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Dzieci do przedszkola i żłobka przyprowadzamy jak każdego dnia.

PLACÓWKA CZYNNA 7:00 - 17:00

Od 01.09.2021r. Rodzice mogą zaprowadzać/odbierać dzieci do/z szatni.

Rodzic pod żadnym pozorem nie może wejść na sale zabaw, w której przebywają dzieci!

Informacje dot. książek, ubezpieczenia zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na początku września.

DZIECKO NALEŻY ZAOPATRZYĆ W:

- obuwie na zmianę

- ubranka na zmianę

-pasta i szczoteczka do zębów

- mały ręczniczek

- kocyk i podusia (PRZEDSZKOLE, grupa Motylki - 3 - latki)

- pościel + prześcieradło 120x60 (ŻŁOBEK)

- PAMPERSY, BIDON, MLEKO MODYFIKOWANE (ŻŁOBEK - jeżeli dziecko z tego korzysta)

PROSIMY, ABY WSZYSTKIE RZECZY BYŁY PODPISANE.